ТИСИ

Временни намеси с устойчиво въздействие

T.I.S.I. е проект на Ре-аниматори за разработване на прототип за иновативен урбанистичен модел на планиране. Той надгражда традиционните практики чрез прилагане на дизайн методи за изследване и третиране на градската среда. Целта е да се подобри качеството на публичните пространства, като се вземе под внимание гражданското участие и възприемането на средата от “нивото на очите”. Проектът е финансиран от проект DESIGNSCAPES „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда“ (H2020-SC6-CO-CREATION-2016-3 Номер на проекта: 763784), финансиран по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

Следете развитието на проекта на неговата Фейсбук страница.

Ти Си на ход! Интервю с екипа на T.I.S.I.

Защо T.I.S.I?

T.I.S.I. разглежда темата за качеството на градската среда и съвременните предизвикателства пред нейното планиране от гледна точка на ползвателите чрез методите на дизайн мисленето. Значимостта на гражданското участие е вградена в акронима T.I.S.I. който на български език може да се интерпретира като „Ти си фактор“ и „Твой ред е“.

Съвременните български градове са изложени на интензивна, но слабо контролирана урбанизация, често реализирана с прилагане на морално остарели подходи и политики, които се отразяват негативно на градската среда и условията на живот. Екипът на T.I.S.I. вижда необходимост и възможност за реформиране на тези модели на градско планиране и поставяне на човека и човешкия мащаб в центъра на процесите за вземане на решения за града. Такава промяна изисква изграждането на професионален капацитет за прилагане на съвременни урбанистични подходи и решения, и на обществена ангажираност към развитието на градската среда.

Как?

Иновативният подход се характеризира с мултидисциплинарност на участниците в процеса на градското планиране и с активно включване на местните общности. По този начин се търси обмен и популяризиране на съвременни практики между различните професионалисти и заинтересовани страни – архитекти, урбанисти, професионални организации, артисти, администрация, местни институции, граждани, НПО, бизнес. Проектът определя гражданското участие като ключов фактор за процеса на вземане на решения при адресиране на нуждите на местната общност, създаване на чувство за идентичност на мястото и насърчаване на социалното включване. Прилагането на временни артистични намеси в градска среда като инструмент за тестване ще създаде обществен дебат, ще провокира институции и експерти да излязат извън рамките на традиционните градоустройствени практики и ще предложи начини за алтернативно използване на публичното пространство.

Артисти влизат в квартала на T.I.S.I. Показват различно градското пространство

Дизайн мислене

DESIGNSCAPES разглежда дизайна като процес за идентифициране, смислово групиране и адресиране на проблеми от гледна точка на ползвателя. Дизайн-мисленето се реализира чрез прилагането на серия от инструменти, методи, техники и дейности като изследвания, потребителско участие и тестване, своевременно прототипиране, техники за визуализация и материализация на процеса. В това определение дизайнът има по-широк контекст на приложение от обичайното възприятие.

Къде?

Пилотно приложение на урбанистичния модел изследва въздействието от реконструкцията и изграждането на бул. “Васил Левски” в гр. Варна върху прилежащите територии на ниво квартал и град. Ще бъде поставен фокус върху зоните на пешеходни преминавания и прилежащите пространства с потенциал за облагородяване, които могат да подобрят достъпността и функционирането на новосъздадената инфраструктура.

Намерения

Прототипът за нов урбанистичен модел на планиране предвижда серия от дейности, които да поставят в ситуация на взаимодействие максимален брой заинтересовани страни, за да се даде многостранен поглед върху градската проблематика. Първата стъпка е извършване на анализ на територията чрез теренни и документални проучвания, интервюта и анкети, който да дефинира предизвикателствата на мястото с фокус върху гледната точка на ползвателите. Събраната информация ще се подложи на обществено обсъждане и дебат, чиято цел е да се получи обратна връзка от заинтересованите страни и да се набележат приоритетите. Мултидисциплинарна работилница ще търси отговор на дефинираните проблеми. С помощта на артисти ще се предложат временни намеси, които да тестват общественото мнение относно предложените решения. Резултатът от проучването отново ще се подложи на обществено обсъждане, в следствие на което могат да бъдат взети решения за трайни намеси. Целият процес ще се документира и представи чрез изложба, която да популяризира набелязаните мерки.

Реализиран работен процес

В първия етап на проекта е направен анализ на проблемите на градската среда от двете страни на бул. „Васил Левски“ след процеса на неговото реконструиране и новоизграждане.

Във втория етап са представени всички изводи от проучването и са поставени проблемите на градското пространство като основна тема на публичен дебат, организиран и проведен онлайн.

В третия етап са поканени артисти, като е обсъдено тяхното включване в процеса по създаване на артистични намеси, демонстриращи алтернативната функция на градското пространство. Приета е концепция за превръщането на пешеходния надлез в културна сцена на три различни събития.

В четвъртия етап е организирана арт инициативата „Ти си в квартала“: три дни на артистични намеси в градското пространство, в които група архитекти, урбанисти и артисти от екипа на T.I.S.I. се срещат с жители на „Конфу“ чрез различни форми на изкуството. Представена е изложба на работния процес на проект T.I.S.I. Визуалните артисти Камен Стоянов и Катарина Свобода създават видео инсталацията “Taking Space”.  Актрисата Ивелина Иванова организира водена разходка “Walk&Talk, с която показа квартала през личните истории на неговите жители.

Подробна информация за анализа на градската среда и всички събития от инициативата „Ти си в квартала“ в Блог.

Нашата Роля

Ролята на екипа на T.I.S.I. e да бъде медиатор между местната общност и администрация от една страна, от друга – да стимулира осъзнаването на споделена отговорност към градската среда и да активира обществени процеси като включване, изследване и споделено създаване. Прототипът за иновативен урбанистичен модел може да подпомогне оценяването на ефективността на градските политики и дългосрочни стратегии.